دفتر دهم (۳۴)

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی علم / دفتر دهم (۳۴)]

نظریه ی خلق الساعه (۰۳۲-۰۱۰)

اختیار و اصل عدم قطعیت (۰۶۴-۰۱۰)

یک آزمایش خیلی علمی (۰۷۳-۰۱۰)

مُدلِ خود (۰۷۴-۰۱۰)

آب و هوا (۱۱۶-۰۱۰)

افسانه ی فراطبیعیات (۱۵۸-۰۱۰)

مسئله ی ادعا در علم (۱۸۹-۰۱۰)

عبارات غلط انداز (۲۰۲-۰۱۰)

فناوری در گوهر خویش (۲۰۵-۰۱۰)