دفتر نهم (۳۳)

[آراءِ فلسفی / معرفت شناسی / دفتر نهم (۳۳)]

فلسفه ی مشاعره ای (۰۱۲-۰۰۹)

گریزی از قضاوت نیست. (۰۲۵-۰۰۹)

تَرَکی ژرف در افکار (۰۲۷-۰۰۹)

جنس پرسش، جنس پاسخ (۰۵۴-۰۰۹)

فلسفه ی کاربردی (۰۵۶-۰۰۹)

فلسفه ی کاربردی (۰۵۶-۰۰۹) – متن انگلیسی

در ستایش قدرت فلسفه (۰۶۵-۰۰۹)

آیا “حقیقت” حقیقت دارد؟! (۰۹۵-۰۰۹)

دانایی و شادی (۱۰۲-۰۰۹)

در باب نقد (۱۵۱-۰۰۹)

جهان عرفانی در تقابل با جهان علمی (۳۰۸-۰۰۹)