دفتر نهم (۳۳)

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی علم / دفتر نهم (۳۳)]

طب علم نیست: چه سنتی، چه مدرن (۰۰۸-۰۰۹)

اثر مندلیف (۰۱۸-۰۰۹)

پیام آوران عصر عقل و تجربه (۰۲۰-۰۰۹)

آواتارها و اساس حیات آینده (۰۳۳-۰۰۹)

مطالعه ی علمی چیزهای غیرعلمی (۰۵۳-۰۰۹)

نومِرولوژی های پوچ (۰۵۸-۰۰۹)

افسانه ی فراحسیات (۰۷۳-۰۰۹)

جدل نظریه پردازان (۰۸۴-۰۰۹)

جهان آینده و اقتصادِ بدون پول (۰۸۶-۰۰۹)

مسئله ی تقدم و تاخر مرغ و تخم مرغ (۱۳۰-۰۰۹)

راستی آزمایی همسنگ (۱۳۳-۰۰۹)

قیاس مع الفارق (۱۳۵-۰۰۹)

فرویدِ فیلسوف (۱۵۰-۰۰۹)

آیا مدیریت علم است؟ (۱۵۶-۰۰۹)

تعاملات فلسفه و علم (۱۶۳-۰۰۹)

حقوق اصلا علم نیست (۱۸۹-۰۰۹)

هوشمندی تجهیزات ارتباطی (۲۱۵-۰۰۹)

نقاط تکینه ی نظریات (۲۲۸-۰۰۹)

عرفان هایی مبتنی بر فرضیات علمی (۲۴۱-۰۰۹)

معجزه ی طبقه بندی (۲۵۴-۰۰۹)