دفتر نهم (۳۳)

[آراءِ علمی / روانشناسی / دفتر نهم (۳۳)]

معضل ابراز احساسات (۰۰۵-۰۰۹)

پدیده ی تنبلی مثبت (۰۰۹-۰۰۹)

آشناپنداری چهره ها (۰۱۳-۰۰۹)

نشانه ها (۰۱۶-۰۰۹)

کاری در رابطه با اضطراب نمی توان کرد! (۰۲۴-۰۰۹)

شرارت بشری (۰۲۹-۰۰۹)

هوش معنوی (۰۴۴-۰۰۹)

اندیکاتور ترس (۰۴۵-۰۰۹)

اطمینان از مهربانی ها (۰۵۵-۰۰۹)

نخست خود و سپس دیگران (۰۶۱-۰۰۹)

سلب مسئولیت زیرکانه (۰۶۶-۰۰۹)

عصبانیت در حین انجام وظیفه (۰۶۷-۰۰۹)

کتک کاری همسران (۰۷۱-۰۰۹)

آموزش اخلاق از خلال موعظه های عملی (۰۷۴-۰۰۹)

پتانسیلِ داشتن احساس بدبختی (۰۷۵-۰۰۹)

انفجار مظلومان (۰۹۲-۰۰۹)

مواضع (۰۹۴-۰۰۹)

کِرم چاله های فضای مینکوفسکی در بستر زندگی (۰۹۷-۰۰۹)

کابوس های انتزاعی (۰۹۸-۰۰۹)

خواب های پریشان (۱۰۶-۰۰۹)

احساسات به مثابه موانع دید شفاف (۱۰۷-۰۰۹)

بُت و بقاء (۱۱۰-۰۰۹)

ارتباط وسواس و ضریب هوشی (۱۱۱-۰۰۹)

ارتباط وسواس و ضریب هوشی (۱۱۱-۰۰۹) – متن انگلیسی

تفاهم (۱۲۱-۰۰۹)

قدرت و اختلالات مغزی (۱۲۴-۰۰۹)

عشق و جنون (۱۲۶-۰۰۹)

روان گردان (۱۲۷-۰۰۹)

منطق تراشی (۱۲۸-۰۰۹)

پِرسُنا – اراده – آزادی (۱۲۹-۰۰۹)

داروهای اعصاب و روان (۱۳۷-۰۰۹)

مرد – زن – فرزند (۱۳۹-۰۰۹)

خشم فرزندان (۱۴۰-۰۰۹)

روان پراکنده (۱۴۱-۰۰۹)

سرگذشت آدِل هاش (۱۴۴-۰۰۹)

خودکمتربینی (۱۵۲-۰۰۹)

اضطراب حاد (۱۵۳-۰۰۹)

اثرعکس داروهای اعصاب و روان (۱۵۴-۰۰۹)

مثال ها (۱۵۵-۰۰۹)

کنترلِ ما بر ما (۱۶۰-۰۰۹)

صدای اقیانوسی لاله ی گوش (۱۶۱-۰۰۹)

سیکل های معیوب زندگی (۱۶۲-۰۰۹)

افسردگی متقاضیان شغلی (۱۶۵-۰۰۹)

شروع دوره های اختلالات خلقی (۱۷۰-۰۰۹)

واکاوی “مثلث تلخ وجود”: اختلالات اضطراب، افسردگی و وسواس (۱۸۳-۰۰۹)

اطلاع رسانی های نادرست (۱۸۴-۰۰۹)

تکنیک APBA در مدیریت حملات اضطرابی (۱۹۲-۰۰۹)

درمان غیرمستقیم (۱۹۴-۰۰۹)

وسواس پاکیزگی و نقش آن در لاغری (۱۹۵-۰۰۹)

جوانی و آرامش (۱۹۷-۰۰۹)

تنبیه خویشتن (۱۹۹-۰۰۹)

یکپارچگی شخصیت (۲۰۳-۰۰۹)

احساس ما در رابطه با احساساتمان (۲۲۲-۰۰۹)

پذیرش بدون مقاومت افکار و احساسات ناخوشایند (۲۲۳-۰۰۹)

دینامیک مجموعه ی ذهن – روان آدمی (۲۲۶-۰۰۹)

از لرزه به رعشه (۲۲۹-۰۰۹)

اثر آسانسور مجازی (۲۳۱-۰۰۹)

استرس و اضطراب (۲۳۸-۰۰۹)

افکار غیرارادی ناخوشایند (۲۳۹-۰۰۹)

حسرت – نوستالژی – فقدان (۲۴۳-۰۰۹)

نوسانات خلق و خو (۲۴۴-۰۰۹)

از تلخ به شیرین (۲۴۵-۰۰۹)

گذر از وسوسه (۲۵۹-۰۰۹)

وسواس و عدم قطعیت (۲۶۱-۰۰۹)

مسئله ی کنترل در روان (۲۶۸-۰۰۹)

مکالمات خطیر و بااهمیت (۲۸۰-۰۰۹)

انحراف ذهن ما در تقسیم بندی ها (۲۸۶-۰۰۹)

تکنیک گذر (۲۸۸-۰۰۹)

ترس و درس (۲۹۶-۰۰۹)

کمالگرایی افراطی وسواس گونه (۳۰۴-۰۰۹)

اختلال مهرطلبی ناسازگار (۳۱۱-۰۰۹)