دفتر نهم (۳۳)

[نوشته های ادبی / دفتر نهم (۳۳)]

فاصله ی بین دو نگاه (۰۰۴-۰۰۹)

آینه دوست ماست. (۰۰۷-۰۰۹)

گلِ ناز (۰۳۲-۰۰۹)

منِ منقرض شده (۰۴۳-۰۰۹)

کبوتر لنگ (۰۶۲-۰۰۹)

نویسنده ی دروغگو (۰۸۷-۰۰۹)

افسونِ پرسش ها (۱۱۲-۰۰۹)

نمایش (۱۱۷-۰۰۹)

افسوس (۱۲۰-۰۰۹)

مهمترین جایزه ی دنیا (۱۳۱-۰۰۹)

چشمانِ تَرِ آدمی (۱۳۲-۰۰۹)

سطوح ظلم (۱۳۴-۰۰۹)

انسانِ مقدس (۱۴۵-۰۰۹)

ظاهر و باطن (۱۴۸-۰۰۹)

سیلی واقعیت (۱۵۸-۰۰۹)

ضعف انسان (۱۷۹-۰۰۹)

نوآوری به چه قیمتی؟! (۲۰۶-۰۰۹)

نقد یک قطعه ی مینیمال (۲۱۲-۰۰۹)

علم ادبیات معاصر (۲۴۲-۰۰۹)

ما و جهان (۲۴۶-۰۰۹)

بستنی زمستونی (۲۷۸-۰۰۹)

زبانِ مادریِ من (۲۸۹-۰۰۹)

کلاسیک های مدرن (۲۹۲-۰۰۹)

آنچه که واقعا هستیم (۲۹۹-۰۰۹)

بودن در میان چیزها (۳۰۲-۰۰۹)

من نوروز هستم (۳۱۲-۰۰۹)