دفتر یکم

[آراءِ فلسفی / متافیزیک / دفتر یکم]

انتقادی بر ماتریالیسم محض (۰۱۰-۰۰۱)

در باب موجودیت ها (۰۱۲-۰۰۱)

ساختارگرایی در روابط بنیادین (۰۱۴-۰۰۱)

بهترین همواره یکی است… (۰۱۵-۰۰۱)

پاسخ نظریه ی روابط بنیادین به یکی از پارادوکس های زنو (۰۱۷-۰۰۱)

کُلِّ همه-چیزِ تنها-چیز (۰۱۹-۰۰۱)

در باب عدالت وجود (۲۵_۰۲۹-۰۰۱)

چند نقل قول (۲۸__۴۱_۰۲۹-۰۰۱)