دفتر سوم

[آراءِ علمی / ریاضیات / دفتر سوم]

فرض پیوستار (یا گسستار) کانتور (۰۱۱-۰۰۳)

هیچِ فیزیکی (۰۱۳-۰۰۳)

نظریه ی مجموعه های تجربی (ناکانتوری) (۰۱۵-۰۰۳)

مجموعه ها و جهان در حلقه ی تهران (۰۲۰-۰۰۳)

مفهوم نهایت و زایش ریاضیات پُست مُدرن (۰۲۹-۰۰۳)

تکینه های ریاضیاتی (۰۳۲-۰۰۳)

مجموعه ی اعداد واقعی (اِف) (۰۳۷-۰۰۳)

ریاضیات تجربی و نظریه ی رشته ها (۰۴۵-۰۰۳)

از صفر به یک (۱ → ۰) (۰۴۶-۰۰۳)

فلسفه ی ریاضیات پُست مُدرن (یک) (۰۴۹-۰۰۳)

تبدیل ریاضیات به فیزیک (یک) (۰۵۳-۰۰۳)

یک علم جدید: ریاضیات فیزیکی (۰۷۳-۰۰۳)

فرض گسستار دی داد (۰۷۵-۰۰۳)

مولتی ورس دی داد (۰۷۸-۰۰۳)

محاسبه پذیری بتوسط اصل نهایت (۱۰۰-۰۰۳)

عدد آخر (۱۰۲-۰۰۳)

فلسفه ی ریاضیات پُست مُدرن (دو) (۱۱۱-۰۰۳)

تبدیل ریاضیات به فیزیک (دو) (۱۲۷-۰۰۳)

ریاضیاتِ شُدَنی (طبیعی) (۱۸۷-۰۰۳)

طاعون بینهایت ها (۲۲۲-۰۰۳)