دفتر سوم

[نوشتارهای پراکنده / دفتر سوم]

خوابِ شیرین (۰۰۶-۰۰۳)

شادی احتمالاتی (۰۱۶-۰۰۳)

آثار، بچه (۰۱۸-۰۰۳)

عدم قطعیت و سیستم های خبره (۰۳۳-۰۰۳)

دانایی، مهربانی، آزادی (۰۳۴-۰۰۳)

توهم توطئه (۰۳۵-۰۰۳)

مقایسه، قضاوت و رشد (۰۴۴-۰۰۳)

نقدی بر قانون مورفی! (۰۶۰-۰۰۳)

گذشته نگری… خوب یا بد؟! (۰۶۲-۰۰۳)

پیام ماندلا (۰۶۳-۰۰۳)

گونه ی خجالتی (۰۶۸-۰۰۳)

مغزهای منجمد (۰۸۴-۰۰۳)

مزاحم (۰۸۵-۰۰۳)

شریک جُرم خیالی (۰۹۰-۰۰۳)

فارغ التحصیل نمایان (۰۹۳-۰۰۳)

فاجعه ی خطای حسی (۱۴۳-۰۰۳)

کابوس دوستان خیلی خیلی قدیمی (۱۴۷-۰۰۳)

خشم و هیاهوی کامیونی (۱۵۶-۰۰۳)

همذات پنداری با سایر جانداران (۱۵۹-۰۰۳)

شنوندگان بیش فعال (۱۰۱-۰۰۳)

صنعتی سازی و بازیافت (۱۰۴-۰۰۳)

شبکه های اجتماعی زمانه: تحقق فانتزیِ بودن همیشگی با هم (۱۰۶-۰۰۳)

عشق: نوازش و کتک (۱۱۷-۰۰۳)

پهلوان پنبه (۱۱۹-۰۰۳)

“اون کارتنارو، همه ببر بریز بیرون…” (۱۲۲-۰۰۳)

حق ها: کوچک و بزرگ! (۱۲۳-۰۰۳)

محقق اصیل ≈ پژوهشگر آزاد (۱۲۴-۰۰۳)

زرنگ نماها (۱۲۶-۰۰۳)

استعدادهای هرزرفته (۱۵۰-۰۰۳)

چوب و چماق (۱۵۱-۰۰۳)

دختر ۱۴ ساله (۱۵۲-۰۰۳)

عشق گربه ای (۱۵۸-۰۰۳)

نقش نظریه ی بازی در قیمت گذاری (۱۶۲-۰۰۳)

پیرپسر (۱۷۵-۰۰۳)

والدین (۱۷۹-۰۰۳)

جهانِ آینده (۱۹۷-۰۰۳)

یک پیشنهاد (۲۰۳-۰۰۳)

عشق در لحظات بحرانی (۲۱۲-۰۰۳)

شکم گرسنگان (۲۱۵-۰۰۳)

مدیریت (۲۲۳-۰۰۳)