دفتر دوم

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی ذهن و زبان / دفتر دوم]

تاملاتی چند در باب فلسفه ی زبان و روش اِس. بی. اِم. (دو) (۰۰۴-۰۰۲)

در باب خواب ها و زندگی (۰۰۷-۰۰۲)

مفهوم و مصادیق واژه ی خدا (۰۱۲-۰۰۲)

تعریف حروف اضافه (۰۵۳-۰۰۲)

چارچوب ها (۰۹۱-۰۰۲)

رنگ ها (۰۹۳-۰۰۲)

قول (۰۹۴-۰۰۲)

دستور زبان جهانی (۱۰__۱۷_۱۳۹-۰۰۲)