دفتر دوم

[آراءِ فلسفی / متافیزیک / دفتر دوم]

اندر هستندگیِ هستی (ضمیر خودآگاه هستی) (۰۰۱-۰۰۲)

هستی شناسی (فلسفی) ریاضیات (۰۰۸-۰۰۲)

فرگشت و خودآفرینندگی (۰۰۹-۰۰۲)

یک جبر مجهول (۰۱۱-۰۰۲)

همه معلول دانی (۰۵۲-۰۰۲)

همیشه همین طور (۰۷۵-۰۰۲)

جهانِ غیرجدّی (۱۲۱-۰۰۲)

تعبیر جدیدی از اراده ی آدمی (۱۸_۱۳۹-۰۰۲)