دفتر دوم

[نوشته های ادبی / دفتر دوم]

دلخوشی (۰۱۳-۰۰۲)

فیلمِ جهان خارج (۰۲۱-۰۰۲)

آغاز (۰۴۴-۰۰۲)

تاج خوشبختی (۰۴۸-۰۰۲)

زمستان (۰۵۷-۰۰۲)

تن (۰۶۰-۰۰۲)

افشاءگری (۰۶۳-۰۰۲)

غار (۰۹۰-۰۰۲)

انهدام (۱۰۴-۰۰۲)

پستانک (۱۱۵-۰۰۲)

امتداد (۱۱۹-۰۰۲)

دلتنگی (۱۲۷-۰۰۲)

هدیه ی مبدل (۱۳۷-۰۰۲)

زایش فلسفه (۱۰_۱۳۹-۰۰۲)