دفتر هشتم (۳۲)

[آراءِ فلسفی / اخلاق / دفتر هشتم (۳۲)]

دانایی، اراده، توانایی (۰۵۳-۰۰۸)

اخلاق عملی: هنر صفرم (۰۶۲-۰۰۸)

رویه های خوب (۰۸۱-۰۰۸)

وضعیت سخت هستی (۰۸۴-۰۰۸)

همذات پنداری: اساس اخلاق زیستی (۱۰۳-۰۰۸)

بازگشت به جمعی بهتر (۱۱۹-۰۰۸)

حقوق حشرات (۱۲۳-۰۰۸)

خنده ی اخلاقی (۱۶۳-۰۰۸)

رهایی، پیش شرطِ خودشناسی (۱۷۰-۰۰۸)

حقیقت – وجدان – آرامش (۱۹۱-۰۰۸)