دفتر هشتم (۳۲)

[نوشته های ادبی / دفتر هشتم (۳۲)]

جهان و مُخاطراتش (۰۰۵-۰۰۸)

ممیزی و سانسور (۰۰۹-۰۰۸)

خوبی انسانی (۰۱۶-۰۰۸)

فرشتگانی با بالهای شکسته… (۰۱۸-۰۰۸)

پدر کجاست؟! (۰۲۴-۰۰۸)

پدر کجاست؟! (۰۲۴-۰۰۸) – متن انگلیسی

حقارت ابناءِ بشر (۰۳۱-۰۰۸)

جنگلِ یاران (۰۳۶-۰۰۸)

جهنم اسباب بازی فروشی ها (۰۴۲-۰۰۸)

زندگی خِنزِر پِنزِری (۰۵۶-۰۰۸)

شب آرام تابستانی (۰۵۷-۰۰۸)

امید به خوش شانسی (۰۹۰-۰۰۸)

سمفونی مورچگان (۰۹۱-۰۰۸)

رنگِ دنیا (۰۹۷-۰۰۸)

در قلب باغچه (۰۹۸-۰۰۸)

عاقبت مستأجر سبزی فروش خواهی شد! (۱۰۲-۰۰۸)

یکی نبود و یکی بود! (۱۰۴-۰۰۸)

بی پناهی (۱۰۸-۰۰۸)

ذهنیت عنکبوتی (۱۱۰-۰۰۸)

خارِ جهان (۱۱۱-۰۰۸)

معلولیت جاودانه (۱۱۵-۰۰۸)

متاسفم (۱۱۸-۰۰۸)

جهان و انسان های بزرگ (۱۲۴-۰۰۸)

آقای دزد (۱۲۸-۰۰۸)

پروانه ها، سوسک ها و زنبورها (۱۳۱-۰۰۸)

نوزادی همیشگی (۱۳۹-۰۰۸)

داسِ دروگرِ هستی (۱۴۱-۰۰۸)

بی چشم و رو (۱۵۴-۰۰۸)

حسابی تنها (۱۵۵-۰۰۸)

نوادر (۱۶۵-۰۰۸)

دفتری که خود برگ می خورد (۱۷۲-۰۰۸)

محیط (۱۷۳-۰۰۸)

شعاع نور و سایه ی پرده (۱۷۸-۰۰۸)

بَلوا (۱۸۰-۰۰۸)

مداد سفید (۱۸۷-۰۰۸)

رسالت من: فراتر از من (۱۹۲-۰۰۸)

در حال دانه کردن انار (۱۹۳-۰۰۸)

شیطنت ادبی (۲۱۱-۰۰۸)

اشک (۲۱۹-۰۰۸)

دانش: منجی من (۲۳۷-۰۰۸)