دفتر هشتم (۳۲)

[آراءِ علمی / روانشناسی / دفتر هشتم (۳۲)]

خشونت علیه خویشتن (۰۰۴-۰۰۸)

مسئله ی خودخواهی (۰۰۸-۰۰۸)

عوارض (۰۲۸-۰۰۸)

شادِن فرویده (۰۲۹-۰۰۸)

ایرانیانِ خجالتی (۰۳۸-۰۰۸)

کودکانی بر سر دوراهی هایی دایمی (۰۳۹-۰۰۸)

عارضه ی لجبازی در کودکان (۰۴۱-۰۰۸)

زخم هایی حادثه از دشنه ی مطلقات (۰۴۳-۰۰۸)

افسردگی پس از زایمان (۰۴۵-۰۰۸)

خود-کرده (۰۴۹-۰۰۸)

سناریوی خواب ها (۰۵۱-۰۰۸)

روز Groundhog “دو” (۰۵۲-۰۰۸)

دِگرهراسی در اثر نفرتِ از خود (۰۵۵-۰۰۸)

حس اولویت بندی (۰۶۹-۰۰۸)

کتابخانه ی اندرون (۰۷۵-۰۰۸)

هوش جنسی (۰۷۷-۰۰۸)

حل مسایل فرعی زندگی (۰۸۷-۰۰۸)

حساسیت های بی مورد (۰۸۸-۰۰۸)

حساسیت های مُسری (۰۹۴-۰۰۸)

ناامیدی خلاقانه (۱۰۱-۰۰۸)

پدیده ی “دِژا-وو” در آدمی (۱۱۶-۰۰۸)

استراتژی پایدار دوری و دوستی (۱۲۱-۰۰۸)

نفرینِ هوشمندی (۱۲۹-۰۰۸)

تکریم احساسات (۱۳۲-۰۰۸)

باخت دوطرفه (۱۳۴-۰۰۸)

افراط ها (۱۳۸-۰۰۸)

هیجان خواهی ناسازگار (۱۴۵-۰۰۸)

بیچارگی (۱۵۱-۰۰۸)

از همان دست خواهیم گرفت (۱۵۶-۰۰۸)

وابستگی های بیمارگونه (۱۵۷-۰۰۸)

اثر شیر نر (۱۵۹-۰۰۸)

ژست افراد در آینه (۱۶۰-۰۰۸)

حسودی در محبت (۱۶۲-۰۰۸)

بودآگاهی و تجربه ی بودن (۱۶۴-۰۰۸)

حافظه (۱۶۸-۰۰۸)

خلاصی (۱۸۱-۰۰۸)

فراموشیِ شناختی بزرگسالان (۱۹۹-۰۰۸)

نزدیکی و دوری (۲۰۳-۰۰۸)

خودزنی در رابطه (۲۰۷-۰۰۸)

افراط در ایزدپرستی (۲۱۵-۰۰۸)

بی توجه، بیش فعال (۲۲۱-۰۰۸)

قربانی (۲۵۰-۰۰۸)

احساس در تقابل با احساس (۲۵۳-۰۰۸)