دفتر هشتم (۳۲)

[نوشتارهای پراکنده / دفتر هشتم (۳۲)]

پشتکار (۰۰۳-۰۰۸)

خَمود: جُمود و رُکود (۰۰۶-۰۰۸)

اثر فِرچه ای (۰۱۰-۰۰۸)

شِبه فیلم (۰۱۱-۰۰۸)

اعتیادِ به جمع (۰۱۲-۰۰۸)

ویژگی های میانسالی (۰۱۳-۰۰۸)

بین خودمان بماند! (۰۱۴-۰۰۸)

اظهار نظر (۰۱۵-۰۰۸)

مثلا افشاء-گری (۰۱۷-۰۰۸)

افسانه ی مردمان شهرستانی (۰۲۱-۰۰۸)

لطیفه ی ریاضی بطلمیوسی (۰۲۲-۰۰۸)

جنسیت ابدی (۰۱۹-۰۰۸)

سن و سال (۰۲۳-۰۰۸)

درباره ی “دی داد دات-کام” (۰۲۵-۰۰۸)

آنها از ما بهتر-خورانند! (۰۳۲-۰۰۸)

لواشک بهداشتی (۰۳۳-۰۰۸)

شماره شویی! (۰۳۴-۰۰۸)

خرید درمانی (۰۴۴-۰۰۸)

راستی، چرا تو؟! (۰۴۸-۰۰۸)

عکس ها و فرهنگ ها (۰۵۰-۰۰۸)

بهترین نسخه ی خود (۰۵۸-۰۰۸)

بدبختی بشری (۰۵۹-۰۰۸)

بوبو و لَبو (۰۶۰-۰۰۸)

توصیه های اماکن عمومی ما (۰۶۱-۰۰۸)

بُلُف پیشگانِ تُهی (۰۶۳-۰۰۸)

چرا ورزش های رزمی؟! (۰۶۶-۰۰۸)

شکار و شکارچی (۰۶۷-۰۰۸)

سِلف-سرویس (۰۶۸-۰۰۸)

بی شخصیتی اجتماعی (۰۷۰-۰۰۸)

جسماً انسان متکامل (۰۷۱-۰۰۸)

اختلاف پتانسیل (۰۷۲-۰۰۸)

تجدیدنظر در ارتباطات (۰۷۳-۰۰۸)

اندیشمندان به چه کار آیند؟! (۰۷۴-۰۰۸)

کاف دار و رکیک (۰۷۸-۰۰۸)

خارج از برنامه (۰۸۲-۰۰۸)

حرکت و شعاع دید (۰۸۳-۰۰۸)

شهوتِ پول (۰۸۶-۰۰۸)

کلیدِ تغییر (۰۹۳-۰۰۸)

عینک: زدن یا نزدن؟! مسئله این است! (۰۹۹-۰۰۸)

الماس چرک (۱۰۰-۰۰۸)

شوک خیابان ها (۱۰۵-۰۰۸)

شراره ی انقلابات احساسی (۱۰۶-۰۰۸)

خشونت بجای محبت (۱۰۷-۰۰۸)

طاعون زدگان (۱۱۲-۰۰۸)

معجزه ی سوگواری (۱۱۳-۰۰۸)

کهولت و تقدس (۱۱۴-۰۰۸)

کامیابیِ تلاش محور (۱۲۰-۰۰۸)

هفت نکته در پیرامون چهره ها (۱۲۶-۰۰۸)

نیاز ما به پنجره ها (۱۲۷-۰۰۸)

خوبترهای طردشده (۱۳۵-۰۰۸)

فرد و جمع (۱۳۶-۰۰۸)

بازاریان اسفند دودکُن (۱۴۰-۰۰۸)

فقط یک درصد (۱۴۶-۰۰۸)

آنها، یک زمانی… (۱۴۷-۰۰۸)

انتظار خوشبختی (۱۴۸-۰۰۸)

رفتن به دنبال رویاها (۱۴۹-۰۰۸)

کمک رسانِ کاسه ی داغتر از آش (۱۵۲-۰۰۸)

عارضه ی نوجوانی اندیشه (۱۵۳-۰۰۸)

انتظار معجزه (۱۵۸-۰۰۸)

خَدَمه (۱۶۱-۰۰۸)

مصائب در مسیر روابط (۱۶۶-۰۰۸)

دوستان دیالوژیک (۱۶۷-۰۰۸)

سپر دوستی (۱۶۹-۰۰۸)

خوابِ ناز (۱۷۱-۰۰۸)

ناسیونالیسم افراطی (۱۷۶-۰۰۸)

ناسیونالیسم افراطی (۱۷۶-۰۰۸) – متن انگلیسی

نقشه برای خوشحالیِ دوستان (۱۸۳-۰۰۸)

فیلسوف ندیده ها (۱۸۴-۰۰۸)

نقطه و خط (۱۸۸-۰۰۸)

گربه ی ایرانی مان (۱۸۹-۰۰۸)

کوروش هخامنشی (۱۹۵-۰۰۸)

خاستگاه (۱۹۶-۰۰۸)

قضاوت: نفرینی سیاه (۲۰۰-۰۰۸)

سراغ ما می آیند (۲۰۲-۰۰۸)

اثر آدم برفی غول آسا (۲۱۴-۰۰۸)

شهرت خنثی: شهرتی قبل از محبوبیت (۲۱۸-۰۰۸)

خطرِ عشق (۲۲۴-۰۰۸)

رابطه (۲۲۸-۰۰۸)

مهم قلمدادشدگان (۲۳۰-۰۰۸)

نوزادِ وطن (۲۳۴-۰۰۸)

زنان خانواده (۲۳۵-۰۰۸)

شمعکِ شادی (۲۳۸-۰۰۸)

ضعف شنوایی و مصائب منتج از آن (۲۴۰-۰۰۸)

کلاغِ عاشق، بلبل می شود! (۲۴۴-۰۰۸)

دزدی (۲۵۱-۰۰۸)

تخفیفات مقتضی (۲۵۲-۰۰۸)