دفتر هشتم (۳۲)

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی علم / دفتر هشتم (۳۲)]

شِبه-پدیده ی تکرار مکررات (۰۰۱-۰۰۸)

نیمه ی پنهان حقیقت (۰۰۲-۰۰۸)

شِبه نظم (۰۰۷-۰۰۸)

ما کجا خواهیم بود؟! (۰۲۶-۰۰۸)

خوش بینی علمی (۰۴۰-۰۰۸)

تحلیل رویدادهای احتمالاتی و آفت پیش گویی ها (۰۴۶-۰۰۸)

آنها منطقی رفتار می کنند! (۰۷۶-۰۰۸)

شِبه روندهای فارکسی (۰۷۹-۰۰۸)

تخت گرایی (۰۸۹-۰۰۸)

علت رفتارها (۰۹۵-۰۰۸)

دانش روز: پاسخ های نو به پرسش های کهن (۰۹۶-۰۰۸)

نهایتِ نهایت ها (بهشت دی داد) (۱۲۵-۰۰۸)

پراگماتیسم و نظامات استاندارد (۱۵۰-۰۰۸)

آیا آب مایع است؟! و آیا زمین گرد است؟! (۱۷۵-۰۰۸)

غیرعلم و داستان های بی مزه اش (۲۰۶-۰۰۸)

اجتناب از چرایی ها با زبان چگونگی ها (۲۱۶-۰۰۸)