دفتر چهارم

[نوشته های ادبی / دفتر چهارم]

ساختمانِ زیبا (ی خالی از سَکنه) (۰۰۸-۰۰۴)

ه. قاف. (۰۲۴-۰۰۴)

عدسی هایی بدون تحدب و تقعر (۰۳۲-۰۰۴)

افسوس غلط گذشته ها (۰۳۶-۰۰۴)

نقش متفکر (۰۳۷-۰۰۴)

آغازش زندگی (۰۵۰-۰۰۴)

طنابِ زندگی من (۰۵۲-۰۰۴)

من فقط یک “ملخ” را کشتم… (۰۶۳-۰۰۴)

سُرود پیوند همسری / (تعریف من از عشق) (۰۶۶-۰۰۴)

فلوت زن نابینا (۰۸۴-۰۰۴)

چهره ی دروغگویی زشت است… (۰۹۹-۰۰۴)

پیکره هایی در-خود (۱۰۴-۰۰۴)

تنهایی بشری (۱۰۷-۰۰۴)

دیدن یعنی دیده شدن (۱۳۰-۰۰۴)

دشمن یا معلم! که می داند؟! (۱۳۸-۰۰۴)

آن کس که این کاره نیست! (۱۴۱-۰۰۴)

با اعمال سخن گفتن! (۱۴۲-۰۰۴)

مردم زمانه ی من و گونه ی نوشتارنویسی (۱۴۹-۰۰۴)

bug نظام هستی (۱۵۳-۰۰۴)

Telos و تاریکخانه ی وجود (۱۵۴-۰۰۴)

اشک ها و لبخندها (۱۵۵-۰۰۴)

نقش ها و خلاقیت ها (۱۵۹-۰۰۴)

مهمترین چیزهای زندگی (۱۶۵-۰۰۴)

میوه ی رسیده خود از درخت می افتد! (۱۷۷-۰۰۴)

کوهستان زندگی (۱۹۲-۰۰۴)

نحوه ی عاشقی مردانِ دانش (۱۹۵-۰۰۴)

دورنگی ها (۱۹۹-۰۰۴)

و من سکوت خواهم گفت! (۲۰۰-۰۰۴)

یک فیلسوفِ جوانِ منزوی (۲۰۳-۰۰۴)

گربه های زاغه نشین (۲۱۳-۰۰۴)

سُرفه می کند که بگوید… (۲۱۵-۰۰۴)

یازده هزار روز زندگی (۲۲۰-۰۰۴)

وجدانی خط خطی (۲۲۲-۰۰۴)

امیدوار بمان… (۲۲۳-۰۰۴)

خود (۲۲۴-۰۰۴)

خوشبختی، همین… (۲۲۸-۰۰۴)

مادرِ خشونت (۲۳۲-۰۰۴)

یک عشق بی فرجام، بهتر از یک زندگی بی فرجام است! (۲۳۵-۰۰۴)

میم. تِ.: متفاوت و تنها (۲۳۶-۰۰۴)

“حِ” (۲۴۰-۰۰۴)

خاطره ی دست های… (۲۴۴-۰۰۴)

دانایی و کیفیت زندگی (۲۵۱-۰۰۴)

حکیمه خانم (۲۵۲-۰۰۴)