دفتر چهارم

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی علم / دفتر چهارم]

شارلاتانیسم (شبه) علمی (۰۰۳-۰۰۴)

تئوریا (۰۳۸-۰۰۴)

مدل هولوگرافیکی حقیقت (۰۷۲-۰۰۴)

فیلسوف – دانشمندان عصر تی. پی. اِس. (۱۱۹-۰۰۴)

پی. پی. ای. (۱۳۳-۰۰۴)

تئوریا فیلوسوفیکو – سایِنتیفیکوس (۱۴۴-۰۰۴)

علم به مثابه تصویری از واقعیت (۱۸۲-۰۰۴)

اثر تورینگ (۲۴۸-۰۰۴)