ناسیونالیسم افراطی (۱۷۶-۰۰۸) – متن انگلیسی

Extreme Nationalism (008-176) Nationalism is often praised at the level of everyday conversations. However, at a level of a profound knowledge-based discourse, thinkers are not happy when discussing nationalism. To most intellectuals, the nationalism approach will lead to a permanent differentiation of human beings from each other. If a Japanese, a German and an Iranian consider themselves nationalists they are always pessimistic about each other, each considering themselves superior to one another.

فیلمِ جهان خارج (۰۲۱-۰۰۲)

خیلی چیزها را وقتی بشکل مستمر و عمیق در مدت زمان کوتاهی مورد تعمق قرار می دهیم، معنای خود را نزد ما از دست می دهند. گویا در چنین بررسی های موشکافانه ای، پرده ی تصنعی بافته شده در مقابل این پدیدارها فرو می افتد و ذات بی رنگ و بی مسمی باصطلاح مفاهیم نیز از جلوی چشمان ما می گریزد و یا بعبارت دیگر چونان حباب می ترکد.

طنزی تلخ پیرامون باصطلاح جرم و جزا (۰۱۸-۰۰۲)

چرا جرمی رخ داده بجای آنکه رخ نداده باشد؟! قاعدتا این پرسش پس از وقوع جرم مربوطه پرسیده شده است و البته با علم به این قضیه که از نگرگاه پرسنده و حتی شاید مخاطب پرسش، تعریف جرم مشخص بوده و سرِ باصطلاح جرم وقوع یافته، توافق وجود داشته باشد.