نظریه ی ریاضیات طبیعی (۱۲۲-۰۰۹)

نظریه ی ریاضیات طبیعی چیست و چه می گوید؟! این نظریه تلاشی است در جهت پیدا کردن یک چارچوب نظری – عملیِ سازگار با واقعیت جهان. دانش، گفتمانی در نزد آدمی است. اگر آدمی نباشد، دانش بلاموضوع است. حال آدمی هست و می خواهد که جهان را تعریف کند.

هوش معنوی (۰۴۴-۰۰۹)

در تئوری های هوش چندگانه، یکی از مصادیق جدید هوش، هوش معنوی (Spiritual Intelligence) است. فارغ از اینکه تعریف این هوش چیست، این مسئله نشان می دهد که دسته ای از انسان ها استعدادی چشمگیر برای نیل به معنویات دارند. اگر به دنبال تعریفی از واژه ی معنویات باشیم، (حداقل در کشور ایران) عمده ی مردم این واژه را مترادف واژه ی مذهبیات می دانند.

خوشی دیگر بس است! (۰۳۴-۰۰۹)

در کاریکاتوری قورباغه ای را دیدم که خندان نقش بر زمین شده بود و ضمن خیره شدن به افق در ذهنش این جمله را به خود نهیب می زد که: “دیگر وقتش است که ازدواج کنم. قرار نیست که در زندگی همواره به من خوش بگذرد!” اگرچه این جمله در راستای نکوهش مصائب زندگی مشترک است اما من در اینجا می خواهم که قرائت بیشینه ای از این طنز را مدنظر قرار داده و پدیده ای روانی را یادآوری کنم.

تورش ذهن بتوسط روان (۰۳۰-۰۰۹)

وقتی صحبت از تکامل آدمی می شود، خیلی ها به خطان گمان می کنند که منظور تکامل جسم شناختی و یا همان فنوتیپی است، در صورتیکه منظور از تکامل با دانسته های امروزی علم، تکامل ژنتیکی و یا همان تکامل ژنوم موجودات است. ژنوم آدمی است که بیان ژن هایش این کیفیات جسم شناختی را رقم می زند.