دفتر یازدهم (۳۵)

[نوشتارهای پراکنده / دفتر یازدهم (۳۵)]

سن گرایی و مسن هراسی (۰۰۲-۰۱۱)

کاهش تعصب در دوره های بی ثباتی اقتصادی (۰۰۴-۰۱۱)

عبور از مخالفت ها (۰۰۸-۰۱۱)

کهکشانی در ماهی تابه (۰۱۴-۰۱۱)

ایران سیلابی (۰۱۵-۰۱۱)

المپیاد (۰۲۵-۰۱۱)

آمپریسم بریتانیایی (۰۳۲-۰۱۱)

گری واینرچاک (۰۳۵-۰۱۱)

اَنویزیبیلیته (ناپیدایی) (۰۳۸-۰۱۱)

ترس از طوفان (۰۴۶-۰۱۱)

ناچیز اما سترگ (۰۴۷-۰۱۱)

پیرمرد رفتگر (۰۵۱-۰۱۱)

دیگرانِ بدخواه (۰۵۷-۰۱۱)

زوج (۰۶۸-۰۱۱)

جبران خسارت ها (۰۶۹-۰۱۱)

افسوس پیران (۰۷۳-۰۱۱)

تمدن (۰۷۴-۰۱۱)

تبعات کامیابی (۰۷۶-۰۱۱)

خودقربانی پنداری (۰۷۷-۰۱۱)

در جامعه (۰۸۲-۰۱۱)

دوستِ سرمایه داری (۰۸۳-۰۱۱)

آرشیو گزین گویه ها