دفتر دهم (۳۴)

[نوشتارهای پراکنده / دفتر دهم (۳۴)]

قماشی از مردان کامیاب (۰۰۲-۰۱۰)

ایده آلِ عشق به خانواده (۰۰۳-۰۱۰)

به امید پیروزی حقیقت (۰۰۴-۰۱۰)

زرتشت (۰۰۶-۰۱۰)

او رفت (۰۰۷-۰۱۰)

کژدم خاکی (۰۰۸-۰۱۰)

خیلی ساده، خیلی سترگ (۰۱۰-۰۱۰)

بهای موفقیت (۰۱۲-۰۱۰)

از عشق به انسان، تا عشق به انسانیت (۰۱۳-۰۱۰)

داستان جبرها و مقابله ها (۰۱۵-۰۱۰)

سوءتفاهم با جهان (۰۱۹-۰۱۰)