دفتر نهم (۳۳)

[آراءِ علمی / زیست شناسی / دفتر نهم (۳۳)]

نیمه ی خالی و شانس بقاء (۰۱۱-۰۰۹)

تورش ذهن بتوسط روان (۰۳۰-۰۰۹)

طراحی غیرهوشمندانه (۰۵۹-۰۰۹)

حیوانات و مسئله ی درد (۰۷۷-۰۰۹)

علایم، همه با هم (۱۴۳-۰۰۹)

موسیقی و تکامل (۱۶۷-۰۰۹)

رم کردن (۱۷۶-۰۰۹)

نظریات جدید در باب افسردگی (۱۸۱-۰۰۹)

سروتونین و دفع (۲۰۲-۰۰۹)

شبیه سازی (۲۷۳-۰۰۹)

آلودگی صوتی (۲۹۰-۰۰۹)

ماشین های بقای مِم (۲۹۱-۰۰۹)