دفتر یکم

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی ذهن و زبان / دفتر یکم]

فلسفه ی ذهن روابط بنیادین (۰۰۵-۰۰۱)

ارتباط تفکر و زبان (۰۰۶-۰۰۱)

در هستی شناسی لایه های بنیادین (۰۰۷-۰۰۱)

الگوهای نظم ذهنی مبتنی بر جسم (۰۰۸-۰۰۱)

استعاره ی تئاترهای ذهنی (۰۲۲-۰۰۱)

زمینه ی زبان شناسی علمی و فلسفه ی زبان (۰۲۷-۰۰۱)

اراده و شناخت ضمیر ناخودآگاه (۲۸_۰۲۹-۰۰۱)

گشودن گره های روان-تنی (۵۴__۴۱_۰۲۹-۰۰۱)