دفتر دوم

[نوشتارهای پراکنده / دفتر دوم]

پاگرد (۰۲۹-۰۰۲)

آداب تفکر (۰۳۹-۰۰۲)

آنتی ناتالیسم (۰۴۵-۰۰۲)

انزجار (۰۵۸-۰۰۲)

مرز (۰۶۱-۰۰۲)

پلشتی (۰۶۲-۰۰۲)

دانش آموز (۰۶۵-۰۰۲)

پادشاه (۰۶۸-۰۰۲)

جهان بدون پول (۰۷۲-۰۰۲)

سپیدی (۰۷۶-۰۰۲)

باورنکردنی ها (۰۷۸-۰۰۲)

محرمانگی ها (۰۷۹-۰۰۲)

سادگی (۰۸۷-۰۰۲)

پستاندار (۰۹۸-۰۰۲)

پس انداز (۱۱۱-۰۰۲)

دانشمند (۱۱۳-۰۰۲)

کاهلی (۱۲۰-۰۰۲)

آشپزی (۱۲۵-۰۰۲)

برنامه ریزی (۱۲۶-۰۰۲)

دلسوزی (۱۳۱-۰۰۲)

گذشته (۱۳۳-۰۰۲)

خوشی (۱۳۴-۰۰۲)

بی مسئولیتی (۱۳۶-۰۰۲)

یک تنگنای عاطفی (۲۴_۱۳۹-۰۰۲)