دفتر چهارم

[آراءِ فلسفی / فلسفه ی ذهن و زبان / دفتر چهارم]

پارادوکسوفیلیا و پروژه ی منطق اولتیمات (۰۶۸-۰۰۴)

شیرِ شیرین (۰۷۷-۰۰۴)

جهانشمولیت اصل هوشمندی (۱۴۵-۰۰۴)

هامپتی – دامپتی و نسبیت زبانی (۱۴۷-۰۰۴)

در باب تبیین (۱۶۸-۰۰۴)

این جهان است که محدود است، نه زبان! (۲۱۴-۰۰۴)

شبکه های عصبی غایی (۲۵۳-۰۰۴)

رویه (۲۵۶-۰۰۴)