دون ژوان تقلبی (۰۹۵-۰۱۱)

عده ای از مردان بنابر ناهنجاری های فکری و رفتاری شان و بویژه از بابت طبقه ی اجتماعی که در آن به دنیا آمده اند، یعنی طبقه ی بسیار مرفه جامعه، دون ژوان می شوند. دون ژوان یعنی اینکه متقلب رمانتیک و جنسی شده و به دنبال یارهای بسیار رفته و نهایتا نیز به همگی شان حقه می زنند.

دون ژوان بودن از بابت اسم پرطمطراقش متاسفانه در جامعه ی ما نوعی قلب معنایی را از سر گذرانده و عده ای ساده لوح فکر می کنند که این رویکردِ دون ژوانیسم رویکرد پسندیده ای است! از این گذشته، تحت این انگاره ی اشتباه، احمقانه تر، پوچ تر و بیخودتر از دون ژوانیسم، آن بدبخت هایی هستند که «خود-دون ژوان-پندار» بوده اما عملا شروط لازم و کافی آن را ندارند.

دقت کنید که در این عبارت از پیشوند «دون» استفاده شده که مخصوص نجیب زادگان و طبقه ی بسیار مرفه جامعه ی اروپایی آن دوران است. چطور آن وقت در جامعه ی ما آنکس که هشتش گرو نهش است و خرجش را پدر کارمندش می دهد، خیال برش می دارد که دون ژوان است.

سوای این مطلب، دون ژوان لازم است که بر و رویی داشته و کلی شعبده بازی کلامی بلد باشد، محض مثال یک نصف دیوان شعر عاشقانه از بر باشد که در موقعیت ها نثار طعمه ی خود کند، بعد چطور عده ای بی بهره از چهره و ادب، (بقول عوام) فاز دون ژوانی گرفته و نزد خود خیال می کنند که دون ژوان اند. این دیگر از عجایب روزگار ماست. بقول صادق هدایت فقید این ها همان دون ژوان های «کرج» هستند (البته آن زمان که کرج منطقه ی پَرتی بیش نبود).

سرآخر اینکه در مسیر زندگی شخصی و حرفه ای خود حسابی آگاه باشید که در سر راه متقلبین جنسی قرار نگیرید. تقلب جنسی و عشقی کار چندان سختی نیست. فارغ از بحث دون ژوان بودن (که دیگر شاید به تاریخ پیوسته باشد) طرف مقابل خود را در میان مدت مورد بررسی دقیق قرار داده و سریعا از هرگونه رابطه ای که در آن احترام و محبت دوسویه وجود ندارد، خارج شوید.

۱۲۶۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.