موسیقی (۳۲۷-۰۰۷)

(نوا)

موسیقی یکی از اقسام هنرهاست و در اینجا پرسشی که پاسخ بدان از اهمیت بسزایی برخوردار است، این است که بدانیم: چه ضابطه ای برای تفکیک موسیقی از غیر آن وجود دارد؟ چه چیزی و یا بهتر است بگوئیم؛ وجه ممیزه ی موسیقی از ناموسیقی چیست؟! آیا هر صدایی که از به هم کشیدن و یا به هم سائیدن آلات و ادوات دست ساز به در آید، مشمول مفهوم موسیقی است و یا که نه؟!

قاعدتا خیر! برای اینکه چنین نواهایی را موسیقی بنامیم، قاعدتا آن ها می بایست از کیفیت و یا بعبارت بهتری کوالیتِتی (Qualität) خاص بهره مند باشند. آن Qualität چیست؟! قوه ی سامعه ی آدمی تحت تاثیر ژن هایش از ساخت خاصی برخوردار است که فرکانس خاصی از طول موج های قابل شنیدن برایش خوش تعبیر می شود. این ساخت، خود تحت تاثیر ژن های آدمی به وجود می آید.

بدین روی، این ژن های آدمی هستند که شاقول پذیرفتن یک توالی اصوات بعنوان هنر موسیقی و یا رد نمودن آن هستند. پس بطور کلی این ژن های ما هستند که سرآخر مشخص می کنند که اثر موسیقایی چیست!

یک دیدگاه برای “موسیقی (۳۲۷-۰۰۷)

  1. شاید خیلی از تعاریف و جواب سوال ها را بتوان از همین نگرش شما به تعریف موسیقی مورد بررسی قرار داد. با این استراتژی شاید دنیا جای بهتری باشد برای زیستن و درک آراء دیگرانی که با آراء ما اختلاف عمیقی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.