کلید (۲۸۸-۰۰۷)

خوشبختی کلیدی دارد و این کلید همانا گشاینده ی درِ سرزمین شادی هاست. امروزه بیش از هر زمان دیگری بر این باورم که شادی و خوشبختیِ در پس آن، یک انتخاب است. اگر می خواهیم خوشبخت باشیم، باید انتخاب کنیم که خوشبخت باشیم، همین و دیگر هیچ!

پیش تر از این ها یخچال ها قفل داشتند و قفلشان کلیدی داشت که دست بچه های خانه عمدتا به آن نمی رسید! فضای اندرونی یخچال با آن خوردنی های خوشمزه برای کودکانِ شکمو همچون سرزمین خوشبختی ها بود. این سرزمین کلیدی داشت که فتحش در گروی پیدا کردن آن کلید بود. کلیدی که معمولا در دورترین محل ها پنهان شده بود.

زندگی امروز ما نیز به چنین وضعی می ماند. سرزمین شادی ها دری ستبر دارد که قفلی سترگ بر آن زده اند. فقط باید انتخاب کرد که آیا به دنبال کلید باشیم یا که نه! من معتقدم که اگر در سرزمین شادی ها قدم زنیم و آن هوا را تنفس کنیم، حقا انسان هایی خوشبخت هستیم؛ و اینکه رفتن به سمت این سپهرها همانا منوط به انتخاب ما برای ساختن کلید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.