شوق (۲۳۳-۰۰۷)

(شور)

قلبمان سریع تر می زند، نفس هایمان تندتر می شوند، قند در دلمان آب می شود، دهانمان خشک می شود و گاهی اوقات نیز می لرزیم. این ها همه نشانه های شوق هستند. شوق عاشقانه، شوق جنسی، شوقی لذت بخش و شوق دانستن.

کارهایی را که در انجامشان بسیار متبحر هستیم، معمولا با شوق خاصی انجام می دهیم. همین شوق است که سبب می شود، کار حتی با کیفیت بهتری انجام گیرد. شوق برای زندگی همچون شاقولی برای سنجش سلامت روان آدمیان است. آنکس که برای زندگی و مصائبش شوقمند است، معمولا از نظر روانی از سلامت بالاتری برخوردار است. شوق را همچنین از استرس بد می بایست جدا انگاشت.

تحقیقات علمی در زمینه ی روانشناسی نشان داده اند که استرس در حین انجام کارهایی که بدان ها تبحر داریم، باعث افزایش راندمان کار می شود و برعکس استرس در انجام کارهایی که زیاد در انجامشان مهارت نداریم، باعث کاهش بازدهی و بی دقتی در انجام کار می شود. اگر در انجام زندگی تبحر داشته باشیم، آن گاه استرس ما چونان شوق ما برای زندگی ارزیابی شده و کیفیت زندگی مان را بالاتر می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.