سیاست (۲۲۳-۰۰۷)

(آگاه اندیشی)

دوستی نادان می گفت که سیاست نکبت است!!! با عنایت به این اصل که قضاوت های ما نسبت به پدیده ها عملا بیانگر ذاتِ خود ما هستند و رنگ و لعاب قضاوت های ما همان کیفیات روان ما می باشند، می توان به این نتیجه رسید که ایشان خود در مسند یک پست سیاسی بشکل نکبت باری عمل می نموده است. این تصادفی نیست که می بینیم افراد حسود معمولا همگان را حسود ارزیابی می کنند.

من کاری به این ندارم که سیاست تا به امروز چه بوده است، من در رابطه با اینکه چه چیزی می تواند سیاست باشد و یا سیاست باید به چه گونه ای باشد، گفتگو می کنم.

قرائت های مختلفی می توان از یک پدیده ی یکسان به دست داد اما قرائت اصیل آن چیزی است که بتواند در یک دستگاه عقلانی گنجانده شود. اینکه انسان غریزی عمل می کند و غریزه ی آدمیان در سهم بری از جهان در تضاد با یکدیگر قرار می گیرد، اَظهَرُ مِن الشمس است. این عملا تحویل کردن سیاست به غریزه ی آدمی است و با این تعریف سهل انگارانه، من جدا مخالفم.

تلاش ….. فروکاهیدنِ سیاست به عقل عملی است و من این فهم را ممکن خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.