سلول (۲۱۸-۰۰۷)

(یاخته)

احتمالا همه ی ما می دانیم که سلول به تعبیر زیست شناختی آن چیست. سلول کوچکترین واحد زنده ی تشکیل دهنده ی ساختار جسمانی موجودات زنده است. سلول همین است و بس!

اما سلول های دیگری هم داریم. مثل سلول زندان و یا بخش هایی از آزمایشگاه ها و بیمارستان ها. در اینجا قصد دارم که نوعی جدید از سلول را برایتان معرفی کنم: سلول های روان آدمی.

این سلول ها بر خلاف سلول های تن با هیچ میکروسکوپی مشاهده پذیر نیستند و این از آن روست که این سلول ها تجربه ی آگاهی را محقق می سازند و آگاهی چیزی بیرون از ما نیست.

آگاهی و سلول هایش در دنیای درونند. از اینروست که مفعول شناسایی هیچ میکروسکوپی قرار نخواهند گرفت. آن ها سوبژکتیوند. بهتر است بگویم که آن ها خود میکروسکوپ مشاهده گر همه ی چیزهای اطرافند.

سلول های روان آدمی همان واحدهای سازنده ی فهم های انباشت شده ی ما هستند. فهم هایی که الگوهای روانی و شناختی ما را می سازند و بدین سان ارتباط ما با جهان و ادراک و شناختمان را محقق می کنند.

{سلول های روان، سلول های جهان ما خواهند شد.}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.