رویا (۱۹۱-۰۰۷)

(خوابوار)

رویا را می توان به تئاترهای ذهنی ناخودآگاه تحویل کرد. رویا از جنس تصویریِ آن، عملا ترجمان دیداری ضمیر ناهوشیار آدمی است. تفسیر و تحلیل رویا راهی برای پی بردن به کیفیات این ساحت از زندگی آدمیان است. رویاهای ما بخوبی بیانگر وضع روانی ما هستند.

روزی خانمی از من خواست که خوابش را برای وی تعبیر کنم. من به ایشان قبلا گفته بودم که بحث تعبیر مهمل است و من بجای غیب گویی و جادوگری می توانم با روش دانش محور به تفسیر خوابِ ایشان و بالتبع تحلیل روان خود او بپردازم. چیزی که برای این یاری-خواه، باورنکردنی و غریب بنظر می آمد این بود که محتوای رویای او تماما به خود او و احوالات دماغی وی انتساب پیدا می کرد.

ایشان در خواب، رویای کسی را دیده بود و انتظار داشت که تفسیر من در رابطه با ایشان باشد و یا اینکه قرار است برای وی اتفاقی بیافتد، پس قاعدتا تحلیل من برای وی جذابیتی نداشت. به گمان من آدمیان کمتر به دنبال دانستن تحلیل رویاهایشان هستند، بلکه بالغریزه بیشتر به دنبال فضولی در کار اطرافیانند.

{رویاهای ما فقط از خودِ ما به ما می گویند و نه از دیگران به ما!}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.