نظریه ی بازی ها و مسئله ی ریاکاری (۱۸۴-۰۱۰)

پیشتر در یکی از نوشتارهای خود بیان داشتم که پیش شرط کاربست پذیری نظریه ی بازی ها در نظامات تحت تحلیل این است که قبول کنیم بازیگرانِ درگیرِ فعلِ تصمیم گیری در موقعیت های رقابتی (اثرپذیر از یکدیگر)، رفتار منطقی از خود بروز می دهند. رفتار منطقی در این مقام ناظر به رفتاری است که در آن بازیگر مزبور (در طولانی مدت) به دنبال افزایش سود خود و کاهش زیان هایش باشد.

ممکن و محتمل (۱۲۳-۰۱۰)

عده ی زیادی از دانشجویان دوره های فسلفه که من مشغول تدریس به آن ها هستم (دوره های فلسفه ی کاربردی و یا مقدمه ای بر فلسفه و روش علمی) با معنای دو عبارت ممکن الوجود و محتمل الوجود مشکل دارند. این قضیه سبب شد که بخواهم از بابت تشریح شباهت ها و تفاوت های موضوعات مرتبط با این دو اصطلاح، مقاله ای را آماده کنم.

مغالطه ی نمونه گیری (۲۷۹-۰۰۹)

یکی از روش های هوشمندانه ی مغالطه در حین مجادلات، مغالطه ای است که آن را مغالطه ی نمونه گیری نامگذاری کرده ام. تعداد زیادی از افراد اهل جدل در حین بحث های خود به این مغالطه تمسک می جویند که جا دارد مخاطب آگاه از شکل غیرصوری آن باخبر باشد تا در حین رویارویی با آن، بسرعت آن را تشخیص داده و مقهور طرف مغالطه کار نگردد.

هوشمندی تجهیزات ارتباطی (۲۱۵-۰۰۹)

امروزه بازار تجهیزات الکترونیکی هوشمند داغِ داغ است. یکی از مهمترین مصادیق این قسم تجهیزات، تلفن همراه هوشمند است که تقریبا بتوسط همگان شناخته شده است. مثل هر چیز دیگری احتمالا عده ی زیادی درک درستی از صفت هوشمند نداشته و قادر نباشند که براحتی توضیح دهند که هوشمندی برای یک شیء به چه معناست.

پارادوکسوفیلیا و مجموعه ی ذهن – روان بشر (۱۸۵-۰۰۹)

قضیه ی ناتمامیت کورت گودل (منطق دان اتریشی) بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای منطقی – ریاضیاتی تاریخ است. این قضیه فصل جدیدی را در مطالعات منطقی (هم از نقطه نظر روش و هم از نقطه نظر فهم) می گشاید. بطور بسیار ساده این قضیه نشان می دهد که یک سیستم منطقی مرتبه بالا نمی تواند که توامان سازگارا و کامل باشد.

درسی از فلسفه ی منطق (۲۰۵-۰۰۸)

پیشتر در رابطه با مجموعه ی جهانی در زمینه ی اپراسیون های منطق صحبت به میان آورده بودم. در آنجا اشاره شد که وجود این مجموعه لازم است زیرا که آن عملا ظرفی گفتمانی برای معنا دادن به گزاره های محاط شده در درون خودش است. در اینجا قصد دارم که علت دیگری را برای وجود واجب این مجموعه در عالم منطق باز کنم بدین ترتیب که وجود این مجموعه ی جهانی لازم است و این از آن جهت است که بدون این مجموعه تفکر در رابطه با برخی روابط منطقی ناممکن می نماید.

تاملاتی چند در باب “حقیقت و کذب” در عالَم منطق (۱۴۴-۰۰۸)

اپراسیون های پایه ای منطق به دو دسته ی اپراسیون های تکین و دوگان تقسیم می گردند. اپراسیون های تکین خود مشتمل بر ۴ قسم کلی حقیقت، گزاره ی p، نقیض گزاره ی p و کذب می باشند. در اینجا قصد دارم که دو اپراسیون Unary حقیقت و کذب را از منظر فلسفی مورد مطالعه قرار دهم.