بیوانجینیرینگ (۰۹۶-۰۱۱)

هم اکنون یکی از شاخه های نوین حوزه ی علوم مهندسی رشته ی بیوانجینیرینگ (زیست مهندسی / مهندسی زیستی) است. برای من این حوزه از جذابیت های بسیاری برخوردار است و این جذابیت ها از آن جهت است که بمدد این حوزه ی بینارشته ای بشر قادر خواهد بود که به بسیاری از رویاهای دیرین خود از بابت مهندسی بافت های بدن انسان نایل آید.

میمونک آپارتمانی (۰۸۱-۰۱۱)

روزی در یکی از خیابان های محله مان مشغول قدم زدن بودم که ناگهان دیدم یک میمون کوچک بالای درخت در حال سروصدا کردن است. برایم بسیار عجیب بود که در شهر تهران بر روی درخت میمون پیدا شود. این را دیدم و حسابی شوکه شدم اما همان زمان حدس زدم که احتمالا میمون بینوا از دست صاحب خود فرار کرده و از این بالا سر درآورده است.

سگ (۰۰۹-۰۱۱)

نام عبارت آشنای «انتخاب طبیعی» زیاد به گوشمان خورده است، اما عبارت «انتخاب مصنوعی» عبارت چندان نام آشنایی نیست. انتخاب طبیعی مکانیسمی است که از طریق آن گونه ها بشکل طبیعی متنوع شده و در گذر زمان فرگشته می شوند. انتخاب مصنوعی نیز تقلیدی از این همین جریان طبیعی است با این تفاوت که آدمی در تحقق آن نقش اساسی دارد. برای روشن شدن مطلب به یک مثال مهم می پردازم.

آناتالیسم: آنتی ناتالیسم غیررادیکال (۰۰۵-۰۱۱)

آنتی ناتالیسم را در زبان فارسی «زایش ستیزی» ترجمه کرده و اخیرا نیز زیاد بر زبان ها افتاده است. اما من شخصا این ترجمه را نمی پسندم زیرا که پسوند «ستیزی» در آن، بار معنایی بیش از اندازه منفی داراست. البته آنتی ناتالیسم خود رویکردی رادیکال و افراطی است، اما این ترجمه بی شک بر این بار معنوی رادیکال افزوده است.

سگ در آپارتمان (۱۸۳-۰۱۰)

سگ موجود منحصر بفردی است. سگ را می توان مخلوق گونه ی انسان دانست. بیش از ۲۰۰ هزار سال قبل چیزی به اسم سگ وجود نداشت. سگ محصول تکامل مصنوعی است و این اقدام بتوسط بشر رقم خورده است. انسان سگ را از گرگ سانان منشعب نموده و جزئی از زندگی خود کرده است. سگ نقش مهمی در پیشرفت تمدن انسان داشته است و با عنایت به همه ی این مسایل است که عده ای سگ را بهترین دوست انسان می نامند.

سِلفیش جین (۱۵۵-۰۱۰)

ریچارد دوکینز زیست شناس نامی بریتانیایی در کتاب تاثیرگذار خود با نام «ژنِ خودخواه» به درستی به این اصل زیست شناختی اشاره می کند (و همچنین آن را بطرز بسیار ماهرانه و دقیقی تبیین می نماید) که غایت تمامی رفتارهای خودآگاه و غیرخودآگاه جاندارانِ زنده نوعی خودخواهی در راستای حفظ بقاء است. در این کتاب مثال های بسیار درخشانی از مواردی که در ظاهر با این مسئله در تضاد هستند گردآوری شده و پاسخ داده شده اند و من قصد ندارم که در اینجا تکرار مکررات کنم.

سرماخوردگی تابستانه (۱۳۵-۰۱۰)

سرماخوردگی یک بیماری موذی و نه چندان خوشایند است. میزان ناخوشایندی این بیماری زمانی به اوج می رسد که در فصل تابستان رخ دهد. شاید کمتر کسی فکر کند که اصلا این بیماری در فصل گرم نیز رخ دادنی است، اما واقعیت این است که این بیماری در تابستان هم سر و کله اش پیدا می شود.

انسان و مسئله ی گیاهخواری (۰۷۱-۰۱۰)

تحقیقات علمی نشان داده اند که تبار تکاملی آدمی تا حد زیادی به نخستی های میوه خوار بازگشته و ما از نخستی های گوشتخوار فاصله ی پرمعنایی داریم. علاه براین قرابت های ژنتیکی، شکل دندان ها، طول روده و آناتومی پنجه ها نیز موید این مطلب است.

کج فهمی در باب تکامل (۰۱۴-۰۱۰)

معمولا عدم درک درست از یک نظریه ی علمی منتهی می شود به اینکه کسانی نزد خود پرسش هایی را طرح کنند که در چارچوب نادرست فکری شان قادر به جواب دادن به آن ها نباشند و سپس همین عدم توانایی خود در درک مسئله را به حساب ناتوانی نظریه گذاشته و پای خود را در یک کفش کنند که نظریه ی مزبور ناتوان و ناقص است!