پسانوگرایی (۰۰۳-۰۱۱)

مدرنیسم برای سنت در زمان خودش نوعی آنتی تز محسوب می شد. سپس بعلت شایستگی های اصلی این رویکرد به جهان، این مدل فکری در جایگاه تز نشسته و دیگر حقانیت خود را فارغ از هرگونه مواجهه با هر رویکرد دیگری پیدا نمود.

تجربه ی معنوی انسان (۱۳۸-۰۱۰)

من خود شخصا کسی هستم که برخوردم با جهان یک برخورد کاملا دانش محورانه (فسلفی – علمی) است، اما با این وجود در این چند دهه زندگی ام اتفاقاتی بسیار نادر و باورنکردنی برای من رخ داده اند که به هیچ وجه من الوجوه بتوسط نظریات فلسفی و یا علمی که آن ها را شناخته، در بابشان تحقیق و یا تدریس می کنم «قابل توضیح دادن» نیستند.

هوش معنوی (۰۴۴-۰۰۹)

در تئوری های هوش چندگانه، یکی از مصادیق جدید هوش، هوش معنوی (Spiritual Intelligence) است. فارغ از اینکه تعریف این هوش چیست، این مسئله نشان می دهد که دسته ای از انسان ها استعدادی چشمگیر برای نیل به معنویات دارند. اگر به دنبال تعریفی از واژه ی معنویات باشیم، (حداقل در کشور ایران) عمده ی مردم این واژه را مترادف واژه ی مذهبیات می دانند.

مفهوم و مصادیق واژه ی خدا (۰۱۲-۰۰۲)

خدا یک اسم عام است. در زبان فارسی راهی برای معرفه کردن و یا بعبارتی خاص کردن این اسم مشابه روش های موجود در زبان های اروپایی و یا حتی زبان عربی وجود ندارد. در زبان انگلیسی god نیز یک اسم عام است و ما می توانیم با بزرگ نوشتن حرف ابتدایی آن (G)، آن را به یک اسم خاص مبدل کنیم. اسامی خاص قطعا مصداق پذیر نیستند و چون مصداق آن ها خودشان هستند، پس می بایست در تعریف آن ها دقت کنیم.